Қолдану ережелері

https://animalid.kz сайтындағы "Жоғалған жануарлар" бөлімінде тегін хабарландырулар орналастыру қызметтерін көрсету туралы пайдаланушылық келісім

Осы Пайдаланушылық келісім https://animalid.kz (бұдан әрі "Орындаушы" деп аталады) және Сайтты хабарландыруларды іздеу, қарау және/немесе орналастыру мақсатында пайдаланатын заңды немесе жеке тұлға (бұдан әрі – "Пайдаланушы") арасындағы https://animalid.kz мекенжайындағы Интернет-ресурсты (бұдан әрі "Сайт" деп аталады) пайдалану жөніндегі қатынастарды реттейді.

Сайтта тіркеле отырып немесе Сайтты хабарландырулар іздеу/қарау үшін пайдалана отырып, Пайдаланушы осы Пайдаланушылық келісіммен (бұдан әрі мәтін бойынша -"ПК") келіседі және Сайтты пайдалануға байланысты онда көрсетілген құқықтар мен міндеттерді өзіне қабылдайды.

Егер Сайтта және/немесе ПК-де және/немесе Офертада өзгеше тікелей көрсетілмесе, Сайтта кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға бағытталмаған хабарландыруларды орналастыру тегін болып табылады. Сайтта және/немесе ПК-де және/немесе Офертада арнайы нұсқау болмаған жағдайда кері мазмұны да дұрыс болып табылады: Пайдаланушы берген тегін хабарландыру оның кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру мақсатында және оған қатысты емес екенін тікелей көрсетеді. Пайдаланушылар Сайттың мүмкіндіктерін адал пайдалануға және Пайдаланушылардың шынайы мақсаттарына сәйкес келмейтін жарнамаларды орналастыруға жол бермеуге міндетті. 

Осы ПК-де пайдаланылатын терминдер

Интернет-ресурс -Интернет желісінде жариялауға арналған және белгілі бір мәтіндік, графикалық немесе дыбыстық нысандарда көрсетілетін интеграцияланған бағдарламалық-аппараттық құралдар мен ақпараттың жиынтығы. Интернет-ресурс Интернет желісін пайдаланушылар үшін домендік атау және (Uniform Resource Locator) - ақпаратқа және бағдарламалық-аппараттық кешенге қол жеткізуді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін бірегей электрондық мекенжай арқылы немесе тиісті мобильді қосымша арқылы қолжетімді болады.

Сайт -бұл Пайдаланушыға Хабарландырулар орналастыруға, іздеуге, қарауға мүмкіндік беретін Интернет-ресурс. Сайтқа қатысты барлық құқықтар Орындаушыға тиесілі.

Пайдаланушының сайттағы жеке кабинеті (бұдан әрі – "Жеке кабинет") - Пайдаланушының хабарландырулар орналастыруды, өзге де қызметтерді басқаруға, оларға ақы төлеуге, сайтта көзделген басқа да ақпараттық материалдармен әрекеттер жасауға қол жеткізу интерфейсі. Кіру Пайдаланушының Тіркеу деректерін қолдану арқылы жүзеге асырылады.

Тіркеу деректері -Пайдаланушының жеке кабинетке кіруіне арналған Пайдаланушының сәйкестендіру деректері. Тіркеу деректері: логин (Пайдаланушының логині ретінде е-mail пайдаланылады), құпиясөз, бақылау сұрағы және бақылау сұрағының жауабынан (Пайдаланушы құпиясөзді ұмытып қалған жағдайда пайдаланылады) тұрады.

Хабарландыру -Пайдаланушының Сайтқа орналастыратын, белгісіз тұлғалар тобына жолданатын, жоғалған жануар туралы ақпаратты (байланыс ақпаратын, кескіндерді және кез-келген ілеспе ақпаратты қоса алғанда) қамтитын Сайт Пайдаланушысының ақпараттық хабарламасы.

1. Шарттың мәні

1.1 Орындаушы өз қызметтерін Сізге осы Пайдаланушылық келісімнің мәні болып табылатын шарттармен ұсынады.

1.2 Орындаушы Пайдаланушылық келісімді ескертусіз өзгерте алады. Егер ПК жаңа редакциясында басқаша қарастырылмаған болса, Пайдаланушылық келісімнің жаңа редакциясы Сайтта орналастырылған сәтінен бастап күшіне енеді.

1.3. ПК, сондай-ақ Сайтты пайдалану және Сайт қызметтерін көрсету ережелерін реттейтін өзге де құжаттардың қолданыстағы редакциясы әрқашан Сайтта болады және барлық Пайдаланушылар үшін қолжетімді.

2. Қызметтердің сипаттамасы

2.1. Сайт Пайдаланушыға сәйкестендіру ретінде терісінің астында жеке 15 таңбалы микрочипі бар және сол (микрочип) туралы ақпарат https://animalid.kz сайтында тіркелген микрочиптердің деректер қорында тұрған жоғалған жануары туралы хабарландыруды өз бетінше тәуекелі мен қаупін өзі көтере отырып орналастыруға мүмкіндік беретін Интернет-алаң болып табылады. Орындаушы қандай да бір дәрежеде Сайттың қандай болмасын пайдаланушысының ұйымдастырушысы, өкілі және/немесе Сайт пайдаланушысының жоғалған жануар туралы хабарландыруды орналастыруға қатысты өзге де мүдделі тұлғасы болып саналмайды және болып табылмайды. Пайдаланушының Сайтқа Хабарландыру орналастыруына қатысты Сайт пайдаланушылары арасындағы барлық әрекеттері Орындаушының тікелей және жанама қатысуынсыз жасалады және орындалады.

2.2. Орындаушы Пайдаланушыға Сайтта Хабарландыру орналастыру арқылы немесе Хабарландырудағы байланыс ақпаратын пайдалану арқылы Сайт пайдаланушылары үшін жасалған жоғалған жануар туралы Хабарландыруды Сайттың басқа пайдаланушылары алатынына және қарайтынына ешқандай кепілдік бермейді.

2.3. Орындаушы сонымен қатар https://animalid.kz Сайты арқылы ақылы қызметтер көрсетеді, оларды көрсету Жария офертамен реттеледі.

2.4. Сайттың ақылы қызметтерін көрсету https://animalid.kz сайтында орналастырылған жария Офертамен реттеледі, Пайдаланушы ақылы қызметтерді төлеу кезінде онымен келіседі.

3. Орындаушының құқықтары мен мiндеттерi

3.1.Құқықтары

3.1.1 Сайтқа келіп түскен ақпарат Орындаушының меншігі болып саналады. Егер Пайдаланушымен арада басқаша мазмұндағы жазбаша уағдаластық немесе қолданыстағы заңнаманың тиісті талаптары болмаса, Орындаушы осы ақпаратқа қатысты құпиялылықты қамтамасыз ету жөніндегі ешқандай міндеттемелерді өзіне алмайды.

3.1.2 Егер осындай ақпарат қамтылған парақта басқаша көрсетілмеген болса, https://animalid.kz сайтында қамтылған ақпаратты Орындаушының жазбаша рұқсатынсыз жариялау үшін қайта шығаруға немесе пайдалануға болмайды. https://animalid.kz Сайтындағы ақпаратты жеке тұлғалар жеке мақсатта пайдалану үшін ғана көшіруді жүзеге асыра алады.

3.1.3 Ешбір жағдайда Орындаушы Сайтты пайдалануға немесе оны пайдалану мүмкін еместігіне байланысты туындаған зиян, залалдар немесе шығындар үшін жауапты болмайды.

3.1.4. Орындаушы кез-келген уақытта өз қалауы бойынша Пайдаланушының осы ПК-ді ұстануына, оның ішінде бағдарламалық құралдарды пайдалана отырып, автоматты режимде Хабарландыруларға ішінара тексеру жүргізуге құқылы. Бұзушылықтар анықталған жағдайда, оның ішінде үшінші тұлғалардан осындай бұзушылықтар туралы шағымдар түскен жағдайда, Орындаушы Хабарландырулардың сапасын, олардың осы ПК және ҚР заңнамасының талаптарына сәйкестігін анықтауға, Хабарландыруды және/немесе Пайдаланушының жеке кабинетке кіруін қабылдамау немесе бұғаттауды қоса алғанда, Пайдаланушының Сайттың қандай да бір сервистеріне кіруін тоқтата тұруға немесе тоқтатуға құқылы. Орындаушының шешімі бойынша Пайдаланушының Сайттағы Хабарландыруларын және/немесе тіркеу деректерін бұғаттау Пайдаланушының осы Пайдаланушылық келісімін және Орындаушы белгілеген https://animalid.kz Сайтын пайдаланудың өзге де ережелерін бұзудың көлемі мен санына байланысты уақытша немесе тұрақты болуы мүмкін. Пайдаланушы жіберілген бұзушылықтарды жойған жағдайда, Орындаушы бұрын бұғатталған Хабарландыруды немесе Пайдаланушының жеке кабинетке кіру рұқсатын қалпына келтіруге құқылы.

3.1.5. Орындаушы осы ПК және Сайтты пайдалану мен Сайттың қызметтер көрсету ережелерін реттейтін өзге де құжаттарды біржақты тәртіппен өзгертуге құқылы. Егер тиісті құжаттың жаңа редакциясында басқаша қарастырылмаған болса, көрсетілген құжаттардың жаңа редакциясы Сайтта орналастырылған сәтінен бастап күшіне енеді.

3.2 Міндеттері

Осы Пайдаланушылық келісімнің шеңберінде Орындаушы:

3.2.1 Орындаушының осы сәтте белгілеген қағидалары мен шектеулеріне сәйкес Пайдаланушыға Сайтта Хабарландырулар орналастыру, Сайт базасындағы басқа Пайдаланушылардың Хабарландыруларын іздеу мүмкіндігін беруге.

3.2.2 Пайдаланушыға өзінің Хабарландыруына қолжетімділікті басқару және оның жеке кабинеті арқылы белгілі бір уақытта Пайдаланушылар үшін қолжетімді өзге де баптамаларды орнату мүмкіндігін беруге.

3.2.3 Пайдаланушыға Хабарландыруды және/немесе өзінің тіркеу деректерін өз қалауы бойынша кез-келген сәтте жою мүмкіндігін беруге.

3.2.4 Пайдаланушыға Сайтта орналастырылған барлық ақпаратты өз қалауы бойынша кез-келген уақытта Сайттағы жеке кабинет арқылы толығымен жою мүмкіндігін беруге міндеттенеді.

4. Тіркеу кезіндегі Пайдаланушының міндеттемелері

Осы Пайдаланушылық келісімнің шеңберінде Пайдаланушы:

4.1 Осы ПК-нің ажырамас бөлігі болып табылатын Хабарландыруларды жариялау қағидаларын білуге және сақтауға.

4.2 Ақпаратты Сайт арқылы ҚР заңнамасын және халықаралық заңнаманы бұзатын кез-келген тәсілмен орналастырмауға.

4.3 Көрінеу дұрыс емес ақпаратты орналастырмауға.

4.4 Егер Пайдаланушының бұған тиісті құқықтары болмаса, Сайт арқылы материалдарды және/немесе Тауарларды орналастырмауға және/немесе бермеуге міндеттенеді. Бұл авторлық құқықтармен, сауда маркаларымен, патенттермен, сондай-ақ ақпаратты таратпау туралы, құпиялылық туралы келісімдермен қорғалған материалдарға, өткізу үшін тиісті рұқсаттарды алу қажет тауарларға, мұндай рұқсаттар болмаған жағдайда және сол сияқтыларға қатысты болып табылады.

4.5 Сайттың ақпараттық қауіпсіздігін бұзбауға.

4.6 Пайдаланушы жағында орындалатын кодты, кез-келген объектілерді енгізбеуге және қолданбауға, frame және iframe, стильдердің каскадты кестелерін, html-кодты пайдаланбауға.

4.7 Бөтен адамның атын пайдаланып немесе бөтен адамның (жеке тұлғаның немесе ұйымның) атынан кірмеуге. Басқа пайдаланушыларды және Сайт әкімшілігін кез-келген тәсілмен сәйкестендіруге қатысты шатастырмаңыз.

4.8 Авторы Пайдаланушы болып табылмайтын Сайттағы кез келген материалдарды жоймауға және/немесе өзгертпеуге.

4.9 Телефондар, пошта мекенжайлары, электрондық пошта мекенжайлары туралы ақпаратты Сайт тақырыбынан (Хабарландыруларды іздеу, қарау және орналастыру) басқа мақсаттарда пайдаланбауға.

4.10 Басқа біреудің e-mail мекенжайын немесе Пайдаланушының пайдалану құқығы жоқ мекенжайын пайдаланып тіркелмеуге.

4.11 Жеке кабинетке кіру құпиясөзін үшінші тұлғаларға бермеуге міндеттенеді. Пайдаланушы жеке кабинеттен құпиясөзді басқа тұлғаға қасақана немесе байқаусызда беру салдарынан туындаған, оған үшінші тұлғалар келтірген барлық залал үшін толық жауапты болады. Пайдаланушы құпиясөздің құпиялылығын сақтауға және өзінің құпиясөзі арқылы Сайттың кез-келген түрде пайдаланылуына жауапты болады.

4.12 Сайтта тіркеле отырып, Пайдаланушы өзі көрсеткен электрондық пошта мекенжайына Орындаушыдан және оның серіктестерінен ақпараттық және жарнамалық сипаттағы хабарламаларды алуға келіседі, олардан "жазылудан бас тарту" батырмасын басу арқылы бас тартуға болады.

4.13. Сайтқа кірген кезде Пайдаланушының Сайттағы мінез-құлқын талдау, Пайдаланушының қызығушылығын анықтау және жарнамалық хабарламалар науқанын оңтайландыру мақсатында Пайдаланушының cookies-файлдары сақталады. Cookies-файл -веб-сервер жіберетін және Пайдаланушының компьютерінде сақталатын мәтіндік файл, Пайдаланушыны сәйкестендіру, оның сеансының жай-күйін қадағалау және Интернет желісінде сайт пайдаланушылары туралы статистиканы сақтау үшін пайдаланылады. Сайтқа кірген кезде Пайдаланушы cookies-файлдарының сақталатынына және Пайдаланушының Сайттағы әрекеттерін талдау және оған мақсатты жарнамалық хабарламаларды жіберу мақсатында олардың үшінші тұлғаларға берілетініне келіседі. Пайдаланушы өзінің cookies-файлдарын талдау кезінде алынған өңделген деректерге сәйкес мақсатты жарнаманы алуға келіседі. Пайдаланушы өзі пайдаланатын веб-браузердің бейресмилігін/ құпиялылығын/ жеке деректер параметрлеріндегі (браузер терминологиясына байланысты) параметрлерді өзгерту арқылы cookies файлдарының сақталуынан бас тарта алады.

5. Сайтта Хабарландыруларды орналастыру ережелері

5.1 https://animalid.kz сайтында "Жоғалған жануарлар" айдарында хабарландыруда ақпараты көрсетілген жануарда оны сәйкестендіру және осы жануарды тіркеу үшін тері астындағы 15 таңбалы микрочип және оның микрочипінің нөмірі https://animalid.kz сайтының деректер қорында болған жағдайда ғана тегін хабарландыру орналастыруға болады. Хабарландырулардағы ақпараттың дұрыстығы үшін оларды берушілер (Хабарландыру жариялаған пайдаланушылар) жауапты болады. Орындаушы Сайт арқылы Пайдаланушы орналастыратын және/немесе тарататын Хабарландыруларды алдын ала тексеруді жүзеге асыруға міндетті емес. Пайдаланушы Хабарландыруларды орналастыруға, таратуға және іздеуге байланысты барлық қауіптерді, әрекетінің сенімділігін, толықтығын немесе пайдалылығын бағалауды қоса алғанда, өз бетінше бағалауы тиіс екендігін түсінеді және онымен келіседі.

5.2 Орындаушы өз қалауы бойынша Пайдаланушыға Хабарландыруларды орналастырудан және/немесе таратудан бас тарту, сондай-ақ Пайдаланушыға алдын ала хабар берместен және себептерін түсіндірместен, Сайттан Хабарландыруларды жою құқығын өзіне қалдырады.

5.3 Орындаушы Хабарландырулардың мазмұны мен орналастыру шарттарына қойылатын талаптарды өзгертуге құқылы.

5.4 Орындаушы оқырманның қабылдауына қолайлы ету мақсатында Хабарландыруларды редакторлық өңдеуден өткізу құқығын өзіне қалдырады.

5.5 Орындаушы Хабарландыру авторларымен хат алмаспау құқығын өзіне қалдырады.

5.6. Сайтта кескіні (соның ішінде фотосуреті) бар Хабарландыруды орналастыра отырып, Пайдаланушы Орындаушыға көрсетілген кескінді пайдалану құқығын (өнер туындысын пайдалануға берілетін ашық лицензия) келесі тәсілдермен береді:

үшінші тұлғалар-Интернет желісін пайдаланушылар арасында Интернет желісінде және/немесе электрондық поштаны пайдалана отырып орналастыру және тарату. Көрсетілген кескіндерді тарату/орналастыру жүзеге асырылатын орынды, уақытты, аудиторияны, сайттарды Орындаушы өз қалауы бойынша дербес айқындайды. Бұл ретте Орындаушы мұндай орналастыру мен таратуға, сондай-ақ Пайдаланушының Хабарландыруы бойынша Интернет желісін пайдаланушы-үшінші тұлғалардың Пайдаланушыға жүгінетініне;
кескіннің Интернет желісінде Орындаушының жарнама материалы ретінде орналастырылатынына кепілдік бермейді.
Пайдаланушы жоғарыда көрсетілген пайдалану құқығын Орындаушыға тегін, аумақ бойынша шектеусіз, Сайтта тиісті кескіні бар Хабарландыру орналастырылған сәттен бастап, көрсетілген құқықты үшінші тұлғаларға беру мүмкіндігімен кескінге деген айрықша құқық қолданылатын бүкіл мерзімге береді. Пайдаланушы кескіндерді автордың атын көрсетпей пайдалануға рұқсат береді, сондай-ақ көрсетілген кескіндердің үшінші тұлғалардың құқықтарын бұзбауын қамтамасыз етеді.

5.7 Сайтта келесідей:

5.7.1 Мазмұны Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзатын (зорлық-зомбылықты, нәсілдік жек көрушілікті, порнографияны және т.б. насихаттайтын);

5.7.2 Мазмұны жалпы қабылданған мораль мен адамгершілік нормаларын бұзатын;

5.7.3 Ақпараты Сайт саясатына және Сайтта Хабарландыруларды орналастыру ережелеріне қайшы келетін Хабарландырулар жарияланбайды.

6. Пайдаланушылардың жеке ақпаратына қол жеткізу

6.1 Пайдаланушы Сайтта орналастырылған Хабарландырулардағы барлық ақпарат, жеке кабинетке және осы бөлімдегі ақпаратқа қол жеткізуге арналған құпиясөзді қоспағанда, жалпыға қолжетімді болып табылады. Сайтта Хабарландыруды орналастыра отырып, Пайдаланушы орналастырылған ақпараттың Сайтта ашық жарияланатынын, яғни Интернет желісіне шыға алатын құрылғыдан кез-келген жерде орналасқан Сайтты кез-келген Парақтаушының (адамдардың шектеусіз шеңбері) танысуы үшін қолжетімді екенін түсінеді. Тиісінше Пайдаланушы ақпаратты осылай орналастыруымен байланысты барлық тәуекелдерді, соның ішінде спам-хабарламаларды жіберуге арналған тізімдерге электрондық пошта мекенжайының түсу тәуекелін, әртүрлі алаяқтардың қолына электрондық пошта мекенжайының түсу тәуекелін, телефон нөмірінің SMS-спамерлер және/немесе SMS-алаяқтар қолына түсу тәуекелін және осындай ақпаратты орналастырудан туындайтын өзге де тәуекелдерді түсінеді және өзіне қабылдайды.

6.2 Пайдаланушы Хабарландырудағы ақпаратты өзгертуге берілген рұқсатты Сайтта тіркелу кезінде Пайдаланушы таңдаған бірегей логин мен құпиясөз негізінде ғана жүзеге асырады. Құпиясөздің сақталуына Пайдаланушының өзі жауапты болады.

6.3 Кіру құпиясөзі жоғалған жағдайда Пайдаланушының тіркелу кезінде көрсеткен электрондық поштасы арқылы құпиясөзді еске салу және жеке кабинетке кіру мүмкіндігі беріледі.

6.4 Орындаушы Сайт Пайдаланушыларының дербес ақпаратын рұқсатсыз пайдалануға жол бермеу үшін барлық күш-жігерін жұмсайды. Алайда Орындаушы Пайдаланушының дербес ақпаратының мақсатсыз пайдаланылуының келесі жағдайларына  жауапты болмайды:

Орындаушының бақылауынан тыс орын алған бағдарламалық жасақтамадағы, серверлердегі немесе компьютерлік желілердегі техникалық ақаулар;
 үшінші тұлғалардың сайтты қасақана немесе байқаусызда пайдалануына,
Пайдаланушылардың Сайттан құпиясөздерді немесе ақпаратты (оның ішінде әдейі жасалмаған) тіркеу шарттарына және Орындаушымен жасалған шарттарға сәйкес осы ақпаратқа рұқсаты жоқ басқа тұлғаларға беруіне байланысты Сайт жұмысындағы іркілістер.

6.5. Пайдаланушы осы Пайдаланушылық келісімді орындау мақсаттары үшін Орындаушыға дербес және өзі туралы өзге де мәліметтерді (Пайдаланушының тегі, аты, әкесінің аты немесе бүркеншік аты, электрондық пошта мекенжайы, ұялы телефон нөмірі, сондай-ақ Сайтты пайдалану кезінде Пайдаланушы берген кез-келген өзге де ақпарат) ұсыну немесе ашық қолжетімділікте орналастыру туралы шешімді дербес және ерікті түрде қабылдайды.

6.6. Сайтта тіркеле отырып, Пайдаланушы мемлекеттік Заңға ("Дербес деректер туралы") сәйкес өзі енгізген жеке деректерді (ТАӘ, телефон, e-mail және т.б.) жинауға, өңдеуге, сақтауға және пайдалануға келіседі. Егер үшінші тұлға https://animalid.kz серіктесі болатын болса, Пайдаланушы бұл деректердің үшінші тұлғаға берілуіне келіседі және пайдаланушыларға қосымша қызметтер көрсету үшін ақпараттық жүйелерді ұсынады. Мұндай жағдайда деректерді үшінші тұлғаға беру осы деректер субъектілерінің құқықтарын барабар қорғауды қамтамасыз ететін автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып жүзеге асырылуы тиіс, ал үшінші тұлға жағындағы ақпараттық жүйеде тиісті сертификат болуы тиіс. Деректер трансшекаралық түрде  ақпараттық жүйенің серверлері орналасқан шет мемлекетте дербес деректер субъектілерінің құқықтарын барабар қорғау қамтамасыз етілген жағдайда ғана берілуі мүмкін. Пайдаланушы кез-келген уақытта support@animalid.kz қолдау қызметіне хабарласу арқылы өз аккаунтын өшіре алады.

6.7 Пайдаланушы өз профиліндегі жеке ақпаратты (Тегі, Аты, Әкесінің аты және т.б.) өзгертуге берілген рұқсатты Сайтта тіркелу кезінде Пайдаланушы таңдаған бірегей логин мен құпиясөз негізінде ғана жүзеге асырады.

7. Сайт материалдарын пайдалану

7.1 Сайттың әрбір пайдаланушысы оның атынан орналастырылатын ақпарат үшін және осылай орналастыру салдары үшін жауап береді.

7.2 Сайт тек ақпарат беру құралы болып табылады және Орындаушы еш жағдайда оның сенімділігі мен өзектілігі үшін жауап бермейді.

7.3 Орындаушы абайсыз, ұқыпсыз толтырылған немесе көрінеу толық емес ақпаратты Сайттан алып тастау үшін барлық қолынан келетін күш-жігерін жұмсайды, алайда, сайып келгенде, ол үшін жауапкершілік оны орналастырған адамдарға жүктеледі.

7.4  https://animalid.kz Сайтының материалдарын қайта басып шығару және басқаша пайдалану кезінде https://animalid.kz сайтына сілтеме жасау міндетті.

7.5 Пайдаланушы Хабарландыруды немесе Хабарландырудағы ақпараттың бір бөлігін Сайттан тыс өз деректер қорында сақтаған жағдайда, бұл үшін дербес деректер операторы ретінде "Дербес деректер туралы" Заң шеңберінде Пайдаланушы жауапты болады.

7.6 Сайттан ақпаратты оқу үшін бағдарламалық құралдарды (скрипттерді, роботтарды) пайдалануға жол берілмейді

7.7 https://animalid.kz Сайтының логотипі, атауы, дизайн элементтері, безендірілуі және жалпы көрінісі Орындаушының меншігі болып табылады және оларды пайдалануға тыйым салынады.

8. Кепілдіктер мен жауапкершілік

8.1. Пайдаланушы Сайтта жарнамалық сипатта болуы мүмкін хабарландыруларды өз бетінше, өз қалауымен және Орындаушының бақылауынан тыс орналастыратын болса, Пайдаланушы "Жарнама туралы" ҚР заңнамасында көзделген барлық туындайтын салдармен Сайтта өзі орналастырған барлық Хабарландыруларға қатысты жарнама беруші және жарнама таратушы болып саналады.

8.2. Сайтта Хабарландыруларды орналастыра отырып, Пайдаланушы жануардың жоғалғаны туралы хабарландыруда көрсетілген жануарға (жануарларға) меншік құқығына ие екендігіне кепіл болады. Пайдаланушы осы тармақта көрсетілген кепілдіктерді бұзғаны үшін дербес жауапты болады. Орындаушы Пайдаланушыдан тиісті хабарландыруда көрсетілген жануарға(жануарларға) меншігін растайтын құжаттарды сұратуға құқылы. Пайдаланушы жануарға (жануарларға) меншік құқығын растайтын құжаттарды ұсынбаған жағдайда, Орындаушы Сайттан тиісті хабарландыруды алып тастауға құқылы және Орындаушыға қандай да бір айыппұл санкциялары қолданылмайды.

8.3. Пайдаланушы өзі орналастырған Хабарландыру мазмұнының ҚР қолданыстағы заңнамасына, оның ішінде, "Қазақстан Республикасында халықты жұмыспен қамту туралы", "Жарнама туралы", "Балаларды денсаулығы мен дамуына зардабын тигізетін ақпараттан қорғау туралы" Заңдармен шектелмей сәйкес келетініне жауапты болады. Орындаушыға үшінші тұлғалар (мемлекеттік органдарды қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей) тиісті Хабарландыруда көрсетілген Пайдаланушы орналастырған хабарландыруларға қатысты наразылықтар ұсынған жағдайда, Пайдаланушы мұндай наразылықтарды дербес және өз есебінен реттеуге, ал Орындаушыда жоғарыда көрсетілген наразылықтарға байланысты залалдар туындаған жағдайда, оларды Орындаушыға толық көлемде өтеуге міндеттенеді.

8.4. Интернет-сайт пайдаланушыларын сәйкестендіру техникалық себептерге байланысты қиын болғандықтан, Орындаушы тіркелген пайдаланушылар шынымен өздері туралы мәлімет берген адамдар болып табылатындығына жауап бермейді және Пайдаланушыға немесе сол себепті басқа адамдарға келтірілген зиян үшін жауап бермейді.

8.5. Сайттағы ақпаратты пайдалана отырып, Пайдаланушы Сайтта орналастырылған ақпараттың ықтимал дұрыс еместігімен, сондай-ақ кейбір ақпараттың оған қауіп төндіретін, қорлайтын, көрінеу жалған, дөрекі, әдепсіз болып көрінуі мүмкін екендігімен байланысты тәуекелдерді түсінеді және қабылдайды және Сайтты өзі үшін пайдалану мүмкіндігі туралы шешімді өз бетімен қабылдайды.